- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - http://siau.ac.ir/ar -

التعریف برئیس الفرع

دکتر عادل مدحج ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد ؛ دکترای تخصصی (Ph.D)زراعت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی و پژوهشی [1]

Email : Riyasat@siau.ac.ir

modhej [2]