- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - http://siau.ac.ir/ar -

الحماية

 دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد آماده دریافت گزارشات و نظرات دانشگاهیان محترم می باشد. 

مدیر الحماية :

تلفن تماس:
فاکس:


Email: