- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - http://siau.ac.ir/ar -

الإحصاءات العامة و المعلومات

 

نام و نام خانوادگی : علی سودانی
تحصیلات: کارشناسی نرم افزار

 

اداره آمار و اطلاعات در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیل‌های آماری دانشگاه می‌باشد و با هدف پویایی نظام اطلاعاتی، اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه فعالیت می‌نماید.