گروه علوم پایه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر محمد ساکی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رزومه دکتر لیلا دلگرم عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رزومه دکتر دلال مدحج عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رزومه دکتر بهنام پدرام عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رزومه

گروه روانشناسی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر بلقیس بیت مشعل عضو هیأت علمی و مدیر گروه روانشناسی رزومه دکتر سیده زهرا علوی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی رزومه دکتر عبدالامیر گاطع زاده عضو هیأت علمی گروه روانشناسی رزومه

گروه مکانیک خودرو

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر محسن مهدوی عادلی رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد، عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک خودرو رزومه دکتر مسعود رابطی عضو هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک خودرو رزومه دکتر امیر حشمت خدمتی بازکیائی عضو هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک خودرو رزومه

گروه معارف

تصویر نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر لیلا خیاطان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رزومه دکتر سید منصور موسوی  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد رزومه

گروه کامپیوتر

    تصویر نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر مارال کلاه کج عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر رزومه ۲ مریم قنواتی عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر رزومه ۳ نضال مدحج عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر رزومه