کد خبر : 5096 | 122 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:29 | چاپ چاپ


کد خبر : 5094 | 77 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:27 | چاپ چاپ


کد خبر : 5092 | 86 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:25 | چاپ چاپ


کد خبر : 5090 | 83 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:24 | چاپ چاپ


کد خبر : 5088 | 98 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:22 | چاپ چاپ


کد خبر : 5083 | 84 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:04 | چاپ چاپ


کد خبر : 5078 | 170 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:00 | چاپ چاپ

گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی  سمت روزمه دکتر مارال کلاه کج عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر رزومه خانم مریم قنواتی عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر خانم نضال مدحج عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر


کد خبر : 5042 | 92 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 7:46 | چاپ چاپ

گروه تربیت بدنی

سرکار خانم دکتر آمنه بالوی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی


کد خبر : 4796 | 251 بازدید | تاریخ انتشار : 7 , اکتبر, 2019 | ساعت 9:39 | چاپ چاپ

گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی :  دکتر ابوذر طاهری //  سمت : عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد و  مدیر گروه رشته حسابداری