- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

معاونت آموزشی و دانشجویی

دکتر سید منصور موسوی

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

[1]