- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

مدیر آموزش

 مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی : ناجی یلالی
تحصیلات:
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری –