- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

حوزه تربیت بدنی

حوزه تربیت بدنی

مسئول حوزه تربیت بدنی: عباس ساعدی

۱-توسعه فضای ورزشی واحد
۲-برگزاری مسابقات ورزشی در سطح واحد و شهرستان
۳-انجام هماهنگی لازم جهت شرکت تیم های دانشجویی و کارمندی در مسابقات ورزشی برون واحدی
۴-پیگیری تاسیس سالن ورزشی و کلنیک سلامت