- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه تربیت بدنی

دکتر محسن قنبرزاده /  دکتر عبدالرحمن مهدی پور /  آمنه بالوی

سرکار خانم دکتر آمنه بالوی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی