- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه حسابداری

گروه حسابداری / فاطمه مرانی / دکتر ابوذر طاهری

فاطمه مرانی [1]
دکتر ابوذر طاهری   [1]