- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر / دلال مدحج     –  نضال مدحج

سرکار خانم دکتر  مریم قنواتی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

[1]
سرکار خانم دکتر نضال مدحج

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  [2]