- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر / دلال مدحج     –  نضال مدحج

دلال مدحج [1]
 نضال مدحج   [2]