- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه شیمی

گروه شیمی / الهام فدوی پور  –  دکتر سیمین نظری

 

سرکار خانم دکتر الهام فدوی پور

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

[1]
سرکار خانم دکتر سیمین نظری

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

[2]