- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه مکانیک

گروه مکانیک /  دکتر محسن مهدوی عادلی

دکتر محسن مهدوی عادلی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

[1]