- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی  / زهرا علوی – عبدالامیر گاطع زاده

سرکار خانم دکتر سیده زهرا علوی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد

[1]
دکتر عبدالامیر گاطع زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد

[2]
سرکار خانم بلقیس بیت مشعل

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد