- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی  / زهرا علوی – عبدالامیر گاطع زاده

زهرا علوی [1]
عبدالامیر گاطع زاده [2]