- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

بخشنامه ها – کارگزینی هیات علمی

بخشنامه های کارگزینی هیات علمی

 

نام بخشنامه دریافت فایل
آیین نامه شرکت های دانش  بنیان

[1]

ترفیع رتبه اعضای هیات علمی

[2]

فرم کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی

[3]