- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

معرفی رئیس واحد

 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد ؛ دکتر سید منصور موسوی

دکتری زبان و ادبیات عرب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Email : Riyasat@siau.ac.ir