- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

معرفی رئیس واحد

دکتر عبدالحسن دولاح ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد ؛ دکترای تخصصی (Ph.D)فیزیولوژی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Email : Riyasat@siau.ac.ir

[1]