- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

قالب آدرس دهی مقالات (Affiliation)

قالب آدرس در مقاله های غیرفارسی

sousangerd Branch, Islamic Azad University, sousangerd, Iran  ،نام گروه   Department of

=======================================================

قالب آدرس در مقاله های فارسی

گروه ……..، واحد سوسنگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، سوسنگرد، ایران