- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

آزمایشگاه های شیمی

مسئول آزمایشگاه شیمی

نام و نام خانوادگی : هامل مزرعه
تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی
                              

 

تصاویر آزمایشگاه ها :