- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

آزمایشگاه الکترونیک – فیزیک

مسئول آزمایشگاه الکترونیک – فیزیک

                  نام و نام خانوادگی :  منصور جلالی               

 

 

تصاویر آزمایشگاه ها