- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

ارتباط با مدیر گروه رشته

گروه کامپیوتر computer@siau.ac.ir [1]


گروه پتروشیمی و صنایع شیمیایی  chemistry@siau.ac.ir [1]


گروه حسابداری accounting@siau.ac.ir [2]


گروه تربیت بدنی Physical@siau.ac.ir [3]


گروه روانشناسی psychology [4]@siau.ac.ir [4]


گروه مکانیک خودرو mechanic@siau.ac.ir [5]


گروه نقشه کشی معماری drawing [6]@siau.ac.ir


گروه معارف  education [7]@siau.ac.ir


گروه عمومی general@siau.ac.ir [5]