- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

بخشنامه ها و فرم های پژوهشی

صورتجلسه دفاع از پروژه کارشناسی PDF [1]
فرم خام پروپورال PDF [2]
فرم خام پروپورال Word [3]
فرم راهنمای پروپوزال [4]
فرم درخواست چاپ کتاب [5]
فرم  درخواست شابک کتاب [6]
بخشنامه استفاده از تجهیزات چاپ سازمان مرکزی

[7]

 فرم صفر   [8]
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی [9]
 فرم الف   [10]
راهنمای تکمیل فرم صفر طرح های پژوهشی [11]
 مدارک مورد نیاز جهت ارائه فرم صفر طرح پژوهشی   [12]
 مدارک مورد نیاز جهت تسویه طرح پژوهشی   [13]
شرکت در کنفرانس علمی بین المللی   [14]
 بخشنامه حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی   [15]
بخشنامه  تدوین آیین نامه طرح های پژوهشی   [16]
بخشنامه  تخصیص بودجه پژوهشی جهت شرکت در همایش خارج از دانشگاه   [17]