چگونگی اخذ دروس هم نیاز و پیش نیاز

اگر در چارت، درسی به صورت همنیاز با درس دیگر تعریف شده باشد. به عنوان مثال ریاضی دو همنیاز معادلات است دراین صورت:
١ – امکان اخذ هم زمان دو درس با هم وجود دارد. یعنی دانشجو میتواند در یک ترم این دو درس را اخذ نماید. هر چند دانشجو میتواند معادلات را در صورت نیاز حذف تک درس کند، اما در طول ترم امکان حذف تک درس ریاضی دو وجود ندارد. ضمنا افتادن هر کدام از این دو درس مشکلی برای درس دیگر بوجود نمیآورد.
٢ -امکان اخذ درس ریاضی دو در یک ترم بدون نیاز به اخذ درس معادلات وجود دارد.
٣ -امکان اخذ درس معادلات در یک ترم بدون اخذ یا گذراندن درس ریاضی دو وجود ندارد.
این قاعده در مورد سایر دروس هم نیاز با توجه به اعداد داخل پرانتز چارت بطور مشابه برقرار است.

اگر در چارت، درسی به صورت پیشنیاز درس دیگر تعریف شده باشد. به عنوان مثال ریاضی یک پیشنیاز ریاضی دو است در این صورت:

١ -دانشجو فقط در صورتی میتواند یک درس را بدون رعایت شرایط پیشنیازی دریافت نماید که درس پیشنیاز را در ترم قبل اخذ نموده و نمره قبولی نگرفته باشد (افتاده باشد). در این صورت در ترم دوم میتواند درس بعد را به صورت هم زمان با هم اخذ نماید.
۲ -ضمنا امکان حذف تک درس، درس پیشنیاز در طول آن ترم نیز وجود ندارد.گروه حسابداری

ردیف توضیحات دانلود
۱ چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر95 به بعد
۲ چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد
۳ چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته(کاردانش و دیپلم) قبل ازسال ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد
۴ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵
۵ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
۶ چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
۷ چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری نا پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
۸ چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه غیرمرتبط چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد


گروه کامپیوتر

ردیف توضیحات دانلود
۱ چک لیست کامپیوتر کاردانی پیوسته ورودی ۱۳۹۹ به بعد + برنامه ترمیک پیشنهادی چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر95 به بعد
۲ چک لیست کامپیوتر کاردانی پیوسته ورودی قبل ۱۳۹۹ + برنامه ترمیک پیشنهادی چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر95 به بعد
۳ چک لیست کامپیوتر کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵
۴ چک لیست کامپیوتر کاردانی ناپیوسته مهر ۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
۵ چک لیست کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار + برنامه ترمیک پیشنهادی چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد


گروه تربیت بدنی 

ردیف توضیحات دانلود
۱ چک لیست تربیت بدنی کاردانی پیوسته  چک لیست کاردانی پیوسته تربیت بدنی
۲ چک لیست تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته  چک لیست تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
۳
۴
۵


گروه مکانیک خودرو 

ردیف توضیحات دانلود
۱ چک لیست مکانیک خودرو کاردانی پیوسته قبل از مهر ۹۹ چک لیست کارشناسی ناپیوسته مهندی فناوری مکانیک خودرو
۲ چک لیست مکانیک خودرو کاردانی پیوسته مهر ۹۹ به بعد  چک لیست کاردانی پیوسته مکانیک خودرو
۳ چک لیست مهندسی فناوری مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته
چک لیست کارشناسی ناپیوسته مهندی فناوری مکانیک خودرو
۴
۵


فرم پروپوزال

ردیف توضیحات دانلود
۱ فرم خام پروپوزال PDF فرم خام پروپوزال PDF
۲ فرم خام پروپوزال Word فرم خام پروپوزال Word
۳ فرم راهنمای پروپوزال فرم راهنمای پروپوزال
۴
۵

1 دیدگاه “چک لیست دروس

  1. لینک ها و چک لیست دروس تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بروزرسانی شدند

نظرات بسته شده است.