- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

چک لیست دروس

چگونگی اخذ دروس هم نیاز و پیش نیاز [1]

اگر در چارت، درسی به صورت همنیاز با درس دیگر تعریف شده باشد. به عنوان مثال ریاضی دو همنیاز معادلات است دراین صورت:
١ – امکان اخذ هم زمان دو درس با هم وجود دارد. یعنی دانشجو میتواند در یک ترم این دو درس را اخذ نماید. هر چند دانشجو میتواند معادلات را در صورت نیاز حذف تک درس کند، اما در طول ترم امکان حذف تک درس ریاضی دو وجود ندارد. ضمنا افتادن هر کدام از این دو درس مشکلی برای درس دیگر بوجود نمیآورد.
٢ -امکان اخذ درس ریاضی دو در یک ترم بدون نیاز به اخذ درس معادلات وجود دارد.
٣ -امکان اخذ درس معادلات در یک ترم بدون اخذ یا گذراندن درس ریاضی دو وجود ندارد.
این قاعده در مورد سایر دروس هم نیاز با توجه به اعداد داخل پرانتز چارت بطور مشابه برقرار است.

اگر در چارت، درسی به صورت پیشنیاز درس دیگر تعریف شده باشد. به عنوان مثال ریاضی یک پیشنیاز ریاضی دو است در این صورت:

١ -دانشجو فقط در صورتی میتواند یک درس را بدون رعایت شرایط پیشنیازی دریافت نماید که درس پیشنیاز را در ترم قبل اخذ نموده و نمره قبولی نگرفته باشد (افتاده باشد). در این صورت در ترم دوم میتواند درس بعد را به صورت هم زمان با هم اخذ نماید.
۲ -ضمنا امکان حذف تک درس، درس پیشنیاز در طول آن ترم نیز وجود ندارد.

……………………………..

 

گروه حسابداری

چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر95 به بعد [2]
چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد [3]
چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته(کاردانش و دیپلم) قبل ازسال ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد [4]
چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ [5]
چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [6]
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [7]
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری نا پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [8]
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه غیرمرتبط چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [9]

————————

گروه کامپیوتر

چک لیست کامپیوتر کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر95 به بعد [10]
چک لیست کامپیوتر کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد [11]
چک لیست کامپیوتر کاردانی پیوسته(دیپلم نظری) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد [12]
چک لیست کامپیوتر کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵
چک لیست کامپیوتر کاردانی ناپیوسته مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار واحد سوسنگرد

فارغ التحصیالن کاردانی پیوسته ورودی ۹۵ و ماقبل

چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [13]
چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار واحد سوسنگرد

فارغ التحصیالن کاردانی ناپیوسته ورودی ۹۵ و ماقبل

چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [14]
چک لیست کامپیوتر کارشناسی ورودی ۹۶ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [15]

————————

گروه شیمی

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی

[16]

کاردان فنی عملیات پتروشیمی

[17]

————————

گروه مشاوره

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

[18]

————————

گروه روانشناسی

کارشناسی پیوسته روانشناسی [19] [20]

———————-

گروه مکانیک

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

[21]

کاردانی پیوسته مکانیک

[22]

————————

گروه تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی [23]

————————

گروه کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته)

چک لیست کارشناسی کامپیوتر-کاردانی پیوسته


[24]

چک لیست کارشناسی کامپیوتر- کاردانی ناپیوسته


[25]

چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – کارو دانش نهایی


[26]

چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – فنی و حرفه ای نهایی


[27]

چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته –  دیپلم نظری

[28]

————————

گروه معماری

نقشه کشی معماری(کارودانش)

[29]

نقشه کشی معماری(فنی و حرفه ای)

[30]

 

===================================================================

فرم خام پروپورال PDF [31]
فرم خام پروپورال Word [32]
فرم راهنمای پروپوزال [33]