- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

چک لیست دروس

گروه حسابداری

چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر95 به بعد [1]
چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد [2]
چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته(کاردانش و دیپلم) قبل ازسال ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد [3]
چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ [4]
چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [5]
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [6]
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری نا پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [7]
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه غیرمرتبط چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد [8]

————————

گروه شیمی

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی

[9]

کاردان فنی عملیات پتروشیمی

[10]

————————

گروه مشاوره

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

[11]

————————

گروه روانشناسی

کارشناسی پیوسته روانشناسی [12] [13]

———————-

گروه مکانیک

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

[14]

کاردانی پیوسته مکانیک

[15]

————————

گروه تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی [16]

————————

گروه کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته)

چک لیست کارشناسی کامپیوتر-کاردانی پیوسته


[17]

چک لیست کارشناسی کامپیوتر- کاردانی ناپیوسته


[18]

چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – کارو دانش نهایی


[19]

چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – فنی و حرفه ای نهایی


[20]

چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته –  دیپلم نظری

[21]

————————

گروه معماری

نقشه کشی معماری(کارودانش)

[22]

نقشه کشی معماری(فنی و حرفه ای)

[23]

 

===================================================================

فرم خام پروپورال PDF [24]
فرم خام پروپورال Word [25]
فرم راهنمای پروپوزال [26]