- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

کل تلفن های تماس

 

تلفن گویا

۰۶۱-۳۶۷۴۲۳۲۵

۰۶۱-۳۶۷۴۲۳۲۶

دورنگار

۰۶۱-۳۶۷۴۲۳۲۴

۰۶۱-۳۶۷۴۲۳۲۹