- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

مشروطی بیش از حد

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند چنانچه بیش ازسه نیمسال مشروط شده اند (معدل نیمسال کمتر از ۱۲ ) هر چه سریعتر به آموزش واحد مراجعه نمایند.