- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه و تقدیر از دانشجویان شرکت کننده در اردوی جهادی فعال فرهنگی و نفرات برتر درسی

برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه و تقدیر از دانشجویان شرکت کننده در اردوی جهادی فعال فرهنگی و نفرات برتر درسی