- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

حضور خود جوش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و سما واحد سوسنگرد در قرارگاه جهادی دانشگاه ازاد اسلامی استان خوزستان – محور سوسنگرد