- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

موارد مهم در دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

۱-ملاک اصلی زمان برگزاری امتحانات، تاریخ های درج شده در کارت ورود به جلسه امتحان می باشد. با توجه به تغییراتی که در تاریخ  برگزاری امتحانات صورت می گیرد و تغییرات نهایی صرفا در کارت ورود به جلسه امتحان درج می گردد. لذا جهت اطلاع از آخرین تغییرات صورت گرفته در تاریخ ها و ساعات برگزاری امتحانات دریافت کارت ورود به جلسه امتحان برای کلیه دانشجویان عزیز الزامی می شود.بدیهی است هر زمان تعیین شده قبلی فاقد اعتبار بوده و عواقب ناشی از عدم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان بر عهده دانشجو می باشد.

۲- جهت ورود به جلسه امتحان همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت ملی الزامی است.

۳-جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  تسویه بدهی الزامی است.