- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

راه های ارتباطی دفتر بازرسی ویژه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی

باسمه تعالی

کلیه همکاران، دانشجویان و خانواده های محترمشان می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را از راه های ارتباطی زیر، با دفتر بازرسی ویژه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند.

سپاسگزار شما هستیم و مشتاق دریافت نظراتتان.

راه های ارتباطی

ایمیل: vbazresi@isiau.com

نمابر و تلفن: ۷۱۴۰۰۱۹۵-۰۲۱

صندوق پستی: ۱۱۹۴-۱۹۶۱۵

دفتر بازرسی ویژه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی