- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

دانشجوی میهمان

دانشجویان واحدهای دیگر که قصد دارند واحد درسی دوره تابستان سال ۹۸ خود را در واحد سوسنگرد
أخذ نمایند، همراه داشتن موارد ذیل الزامی است.

۱- نامه معرفی نامه از واحد مبدأ

۲- عکس ۴*۳ یک قطعه

۳- کارت حساب شهریه

برگشت به صفحه آموزش [1]