- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

اعضای محترم حوزه علوم انسانی

باسمه تعالی


با احترام نظر به نامه شماره ۲۰۵۵/ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ معاونت محترم علوم انسانی و هنر در خصوص تکمیل وتحویل اطلاعات آموزشی، اجرایی، فرهنگی و پژوهشی هر عضو هیات علمی تا تاریخ ۹۸/۴/۲۲ در فرم های پیوستی اقدامات لازم صورت پذیرد.از آنجا که ممکن است برخی از فعالیتهای  مورد اشاره  همکاران محترم در سامانه های حوزه های مربوطه ثبت نشده باشد، لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق عزیزان، نسبت به درج کامل اطلاعات در فرم های پیوستی و تحویل آن به حوزه مربوطه را حداکثر تا تاریخ تعیین شده اقدامات مقتضی مبذول بفرمائید.

دانلود فرم ۱ [1]

دانلود فرم ۲ [2]

دانلود فرم ۳ [3]

با تشکر

کارگزینی هیات علمی واحد سوسنگرد