- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی :  دکتر ابوذر طاهری

//  سمت : عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد و  مدیر گروه رشته حسابداری