- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

گروه تربیت بدنی

سرکار خانم دکتر آمنه بالوی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی