تصویر نام و نام خانوادگی سمت رزومه
دکتر مارال کلاه کج عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر رزومه
۲ مریم قنواتی عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر رزومه
۳ نضال مدحج عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر رزومه