آیین نامه آموزشی

ردیف توضیحات دانلود
۱ خلاصه آیین نامه آموزشی خلاصه آیین نامه آموزشی
۲
۳


معرفی به استاد

ردیف توضیحات دانلود
۱ فرم درخواست معرفی به استاد فرم درخواست معرفی به استاد
۲ فرم طرح سوال امتحان معرفی به استاد طرح سوال امتحان معرفی به استاد
۳


هیات علمی

ردیف توضیحات دانلود
۱ آیین نامه شرکت های دانش بنیان آیین نامه شرکت های دانش بنیان
۲ ترفیع رتبه اعضای هیات علمی ترفیع رتبه اعضای هیات علمی
۳ فرم کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی فرم کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی


فرم پروپوزال

ردیف توضیحات دانلود
۱ فرم خام پروپوزال PDF فرم خام پروپوزال PDF
۲ فرم خام پروپوزال Word فرم خام پروپوزال Word
۳ فرم راهنمای پروپوزال فرم راهنمای پروپوزال
۴
۵