- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

درباره ما

[1]

آدرس: سوسنگرد- خیابان شهید غدیری اصل روبروی جهاد کشاورزی
تلفن:۰۶۱۳۶۷۴۲۳۲۳
فاکس:۰۶۱۳۶۷۴۲۳۲۴