- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - https://siau.ac.ir/ar -

مساعد شؤون التعليمیة

۱۲۳ [1]

دکتر روزبه فرهودی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Email: rfarhoudi@gmail.com

رزومه [2]