- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - https://siau.ac.ir/ar -

مساعد الشؤون الإدارية والمالية

 

نام و نام خانوادگی : مهدی الهایی سحر   
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
دفتر: طبقه اول ساختمان اداری

آشنایی بامعاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی به منظور ایفای ماموریت مذکور دارای وظایف و اختیارت زیر است:
۱- پیشنهاد تغییر و اصلاح وظایف شرح وظایف ، اختیارات ، مسوولیتها و نظام ارتباطات سازمانی حوزه به رئیس دانشگاه وسازمان مرکزی و همکاری با سایر حوزهای معاونت (آموزشی ؛ پژوهشی؛دانشجویی و عمرانی ).
۲- تعاریف معیارهای برآورد نیروی انسانی فعالیتها و مشاغل اداری ، مالی و پشتیبانی و پیشنهاد شاخصها و معیارها و الگوی نیروی انسانی مرتبط با فعالیتها و مشاغل مذکور .
۳- مطالعه و بررسی مستمر نظامهای پرداخت ، ضوابط و مقررات اداری و استخدامی ، آیین نامه ها و نظامهای مالی ،رفاهی و کلیه آیین نامه ها و نظامنامه های مرتبط با فعالیتهای اداری و مالی .
۴- طراحی و اجرای نظامها و روشهای اجرایی مرتبط با فعالیتهای حوزه اداری و مالی .
۵- برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مربوط به نگهداری نیروی انسانی ، اداره و اجرای نظامهای ارزشیابی مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزد ، اجرای نظامهای مدیریت منابع انسانی و ارائه خدمات اداری و پرسنلی به کارکنان شاغل.
۶- تهیه و تنظیم بودجه
 برای فعالیتهای جاری وعمرانی بر اساس ضوابط ومقررات مصوب دانشگاه آزاد اســلامی 
درچارچوب خط مشی ها وبرنــامه های مصوب و آئین نامه معاملات.
۷- انجام عملیات مالی وحسابداری مرتبط باوصول منابع
 
ودرآمدهــای اختصاصی واعتبارات تخصیصی به حسابهای مراکزهزینه.
۸- هدایت و هماهنگی فعالیتهای اداری ، مالی و پشتیبانی در سطح
دانشگاه و ارائه خدمات مشورتی تخصصی به حوزههای،واحدهاومراکزبرای بهبودوتسهیل گردش امورمرتبط بافعالیتهای مذکور.
۹- نظارت بر نحوه اجرای کلیه مقررات و ضوابط ( مقررات و قوانین و آئین نامه معاملات و سایرمصوبات سازمان مرکزی) حاکم بر فعالیتهای مرتبط با ماموریت حوزه اداری و مالی در سطح دانشگاه و ارزشیابی آثار و نتایج فعالیتهای پشتیبانی عمومی و تهیه و ارائه گزارشهای مقطعی و اداری به رئیس
 دانشگاه و سازمان مرکزی.
وظایف و مسئولیتهای حوزه معاونت مالی اداری:
نظارت بر تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد دانشگاهی از قبیل بودجه برای دوره ­های کوتاه مدت، میان ­مدت و بلند مدت و همچنین بودجه­های عملیاتی و عمرانی و پیش­بینی درآمدها و برآورد هزینه­های هر یک و ارائه به رئیس واحد.
نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه، سود و زیان و سایر صورتهای مالی و تنظیم تحلیلهای لازم مالی براساس ارقام مندرج در صورتهای مذکور برای مقام مافوق.
جذب و بکارگیری شایسته­ترین افراد برای تکمیل کادر پرسنلی واحد دانشگاهی با رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات تشکیلاتی مورد عمل.
نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی، امور تاسیساتی و تعمیراتی و بهداشت محیط در چارچوب خط­‌مشی تعیین شده دانشگاه آزاد اسلامی.
اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای غیرآموزشی تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین آنان.
حوزه معاونت مالی اداری دانشگاه شامل دو مدیریت امور اداری و مدیریت امور مالی، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، اداره تدارکات و صندوق رفاه دانشجویان می باشد