- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - https://siau.ac.ir/ar -

شؤون الشهدا و المعاقین

 مسئول مربوطه:

نام و نام خانوادگی: …….
سمت : …….
مدرک تحصیلی: ……..
شرح وظایف امور شاهد و ایثارگران:

۱-    اجرای برنامه ها، طرح ها؛ آین نامه ها و دستورالعملهای ارسالی از اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

۲-   راه اندازی و تقویت کانون های علمی و فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر

۳- اجرای برنامه های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی؛ پژوهشی، فرهنگی و رفاهی جامعه هدف

۴-   توجه خاص به دانشجویان شاهد و ایثارگر در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی

۵-   اجرای برنامه های مورد نیاز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران

۶-   نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و رفاهی جامعه هدف در پایان هر نیمسال تحصیلی

۷- برگزاری حداقل سالی دو بار جلسه ستاد شاهد و ایثارگران و ارسال مصوبات آن به اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

۸- ایجاد بانک اطلاعاتی از دانشجویان،اساتید و کارکنان جامعه هدف

۹-   تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰- همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان

۱۱- ارائه طرح ها و برنامه های پیشنهادی به اداره کل امور شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی جهت بررسی، تصویب و ابلاغ آن