- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - https://siau.ac.ir/ar -

سایت کامپیوتر

مسئول سایت کامپیوتر

نام و نام خانوادگی : احمد طعمه پور
                

 

تصاویر مربوط به سایت کامپیوتر و اینترنت دانشگاه آزاد سوسنگرد