کد خبر : 5634 | 5 بازدید | تاریخ انتشار : 9 , می, 2021 | ساعت 9:04 | چاپ چاپ

گروه علوم پایه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر محمد ساکی عضو هیأت علمی و مدیر گروه علوم پایه رزومه


کد خبر : 5557 | 30 بازدید | تاریخ انتشار : 3 , می, 2021 | ساعت 6:37 | چاپ چاپ

رشته روانشناسی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر بلقیس بیت مشعل عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته روانشناسی رزومه دکتر سیده زهرا علوی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی رزومه


کد خبر : 5096 | 285 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:29 | چاپ چاپ

گروه مکانیک خودرو

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر محسن مهدوی عادلی رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد، عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک خودرو رزومه دکتر مسعود رابطی عضو هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک خودرو رزومه دکتر امیر حشمت خدمتی بازکیائی عضو هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک خودرو رزومه


کد خبر : 5094 | 117 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:27 | چاپ چاپ

گروه نقشه کشی معماری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه ۱ ۲ ۳


کد خبر : 5092 | 115 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:25 | چاپ چاپ

گروه صنایع شیمیایی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه ۱ ۲ ۳


کد خبر : 5090 | 121 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:24 | چاپ چاپ

گروه پتروشیمی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه ۱ دکتر الهام فدوی پور عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر گروه پتروشیمی رزومه ۲ ۳


کد خبر : 5083 | 109 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:04 | چاپ چاپ

گروه معارف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه ۱ ۲ ۳


کد خبر : 5078 | 274 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 10:00 | چاپ چاپ

گروه کامپیوتر

ردیف نام و نام خانوادگی  سمت رزومه ۱ دکتر مارال کلاه کج عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر رزومه ۲ خانم مریم قنواتی عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر ۳ خانم نضال مدحج عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر رزومه


کد خبر : 5042 | 146 بازدید | تاریخ انتشار : 10 , جولای, 2020 | ساعت 7:46 | چاپ چاپ

گروه تربیت بدنی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر آمنه بالوی عضو هیأت علمی و مدیر گروه تربیت بدنی رزومه


کد خبر : 4796 | 305 بازدید | تاریخ انتشار : 7 , اکتبر, 2019 | ساعت 9:39 | چاپ چاپ

گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی سمت رزومه دکتر ابوذر طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد و  مدیر گروه رشته حسابداری ۲ ۳