- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - https://siau.ac.ir/fa -

بخشنامه ها و فرم های پژوهشی

بخش نامه ها و فرم های پژوهشی

فرم درخواست چاپ کتاب          [1]
فرم  درخواست شابک کتاب            [2]
بخشنامه استفاده از تجهیزات چاپ سازمان مرکزی

[3]

 فرم صفر   [4]
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی [5]
 فرم الف   [6]
راهنمای تکمیل فرم صفر طرح های پژوهشی [7]
 مدارک مورد نیاز جهت ارائه فرم صفر طرح پژوهشی   [8]
 مدارک مورد نیاز جهت تسویه طرح پژوهشی   [9]
شرکت در کنفرانس علمی بین المللی   [10]
 بخشنامه حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی   [11]
بخشنامه  تدوین آیین نامه طرح های پژوهشی   [12]
بخشنامه  تخصیص بودجه پژوهشی جهت شرکت در همایش خارج از دانشگاه   [13]
دستور العمل تنظیم گزارش کارآموزی [14]
دستورالعمل تنظیم پروژه [15]
آیین نامه طرح های پژوهشی [16]