- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - https://siau.ac.ir/fa -

دانلود فایل های شرکت های دانش بنیان

تشکیل شرکت ها[download [1]]

برنامه های تجاری[download [2]]

تدوین برنامه های تجاری[download [3]]

لیست مدارک ضروری پس از تصویب[download [4]]

اساسنامه تعاونی شرکت دانش بنیان[download [5]]

راهنمای ایجاد کسب و کار در قالب شرکت های تعاونی دانش بنیان[download [6]]

آیین نامه تاسیس شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی[download [7]]

بخشنامه شیوه نامه و حمایت از شرکت ها وموسسه های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی[download [8]]